01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Εκτύπωση
PDF

                                                                                   ΑΔΑ: 4ΑΜ6ΟΡ1Υ-10Κ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

      ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

   ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                            ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 11-8-2011

         Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ                                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 14684

 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                         ΑΡΙΘΜ. ΔΑΣΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  1

         ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ     : Σκρά 1 – Τ.Κ. 68 100

ΠΛΗΡΟΦ.: Ζανέλης Λεωνίδας

ΤΗΛ.        : 2551028326 – 2551026236

FAX         : 2551026412

 

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012

                      Χρον. Διάστημα από 20-08-2011 έως 29-02-2012

 

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/96 «περί Δασικού Κώδικα» (άρθρα 251 έως 267 και 287), Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 10,11,12,15)

     του Ν. 177/1975 (άρθρα 7&8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59)και της 414985/2911985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985)

    κοινής απόφασης των κ. κ. Υφυπουργού   Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «μέτρα δια-

     χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρίθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-

     12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των

     Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμά-

   των δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).

3. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης»,

όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).

4. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υγροβιοτόπων», η οποία

     κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/29-11-74).

5. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οπόια κυρώ-

   θηκε με ττο ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-5-1999).

6. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την διατήρηση των άγριων πτηνών», καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τρο-

   ποποιήσεις της.

7. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρί-

     δας».

8. Το Ν. 3028/28-6-2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονο-

     μιάς».

9. Τις με αριθμ. 60094/13-11-2007, 6095/13-11-2007 & 35400/3665/25-06-2010, αποφάσεις της Περιφέρειας Αν. Μακ.

      Θράκης με τις οποίες εντέλλεται η απαγόρευση θήρας στις καμένες εκτάσεις των περιοχών «Λόφος Μάτι» Πυλαίας –

       Λουτρού, Συκορράχης - Αύρας και Λουτρού – Μελίας – Δρυμού - Νίψας.

10. Την με αριθμ. 4102/12-8-1999 απόφαση της Περιφέρειας Ανατ. Μακ. Θράκης με τη οποία απαγορεύεται η διέλευση

      τροχοφόρων οχημάτων εντός απαγορευμένων προστατευόμενων Δασικών περιοχών

11. Την υπ’ αρίθμ. 174573/2761/19-7-1985, απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Περί τροποποιήσεως απόφασης καθο-

       ρισμού περιοχών (ζωνών-περασμάτων), θήρας τρυγονιών, ορτυκιών,δενδροβίων πτηνών και λοιπών περιστεροει -

       δών»

12. Την αριθμ. 1425/19-1-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «περί

       εξουσιοδότησης προς υπογραφή στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων»

13. Την με αριθμ. 217056/2441/1-8-2011, απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με

       θέμα «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011-2012».

 

ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ

 

   Τη Θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξ/πολης για την Κυνηγετική περίοδο 2011-2012 από 20-8-2011 έως

29-2-2012 ως ακολούθως:

 

 

Α΄ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ

 

1. Την άσκηση της Θήρας θηρεύσιμων θηραμάτων από εκείνους που κατέχουν άδεια Θήρας. Μέσα άσκησης Θήρας θα χρησιμοποιούνται: τόξο ή Κυνηγ. επωμιζόμενο όπλο με λεία κάννη και είναι: μονόκαννο, δίκαννο ,η καραμπίνα τρίσφαιρη (ένα φυσίγγι στη θαλάμη και δύο στην αποθήκη της).

Το κυνήγι των επιτρεπόμενων ειδών, η χρονική περίοδο και οι μέρες κυνηγιού τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος επιτρέπεται να φονεύει ο κυνηγός στην ημερησία έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

2. Το κυνήγι από 20-8-2011 μέχρι 14-9-2011 επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στις περιοχές που μέχρι την 18-12-1985 είχαν χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπ. Γεωργίας , ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών .

3.Το κυνήγι του λαγού σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα, τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ήτοι: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, κατά το χρονικό διάστημα από 15-9-2011 μέχρι 10-1-2012 με δικαίωμα φόνου ενός (1) λαγού για κάθε κυνηγό και κάθε ημερήσια έξοδο.

4. Το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα κατά το χρονικό διάστημα από 15-9-2011 μέχρι 20-1-2012 τρεις (3) μέρες την εβδομάδα ήτοι: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, από ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών και δικαίωμα μέχρι τεσσάρων (4) αγριόχοιρων κάθε ομάδα και κάθε ημερησία έξοδο.

Για λογούς προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι ομάδας νεαρών η νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και της χοιρομητέρας αυτών.

5. Το κυνήγι της πετροπέρδικας σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα κατά το χρονικό διάστημα από 01-10-2011 μέχρι 15-12-2011,τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ήτοι: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, και με δικαίωμα φόνου μέχρι δύο (2) πέρδικες κατά κυνηγό και κάθε ημερησία έξοδο.

6. Τη χρησιμοποίηση των σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού κατά το χρονικό διάστημα από 15-09-2011 μέχρι 20-01-2012, τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ήτοι: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, δηλαδή μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.

7. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15-09-2011 μέχρι 20-01-2012 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης μόνο τις μέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου και από 21-01-2012 μέχρι 29-02-2012 χωρίς σκύλο δίωξης. Η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης επιτρέπεται μόνο κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ.

8. Το κυνήγι του Πετροκούναβου, με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλο δίωξης από 15-09-2011μέχρι

20-01-2012 και από 21-01-2012 μέχρι 29-02-2012 χωρίς σκύλο δίωξης όλες τις ημέρες χωρίς περιορισμό.

  

B΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ

 

1. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε λωρίδα πλάτους 500 μ. κατά μήκος του ποταμού Έβρου (Δυτ. όχθης), 300 μ. από στρατιωτικούς καταυλισμούς και 400 μ. από την περίμετρο των υπαρχόντων ναρκοπεδίων.

2. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέσα στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στα Εκτροφεία θηραμάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας και στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.

3. Το κυνήγι της πεδινής πέρδικας του Ζαρκαδιού, Αρκούδας, Ελάφου και Λύκου.

4. To κυνήγι με καρτέρι στις πηγές. Την παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων στο χιόνι καθώς και την χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο χωρίς να έχει άδεια θήρας.

5. Το κυνήγι σε ακτίνα 250 μ. από οικισμούς και 100 μ. από μεμονωμένες κατοικίες.

6. Το κυνήγι μίση ώρα πριν την ανατολή και μίση ώρα μετά την δύση του ήλιου.

7. Το κυνήγι χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη νομέα η μισθωτή:

   α) Μέσα σε αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου θήρας μέχρι λήξεως του τρυγητού.

   β) Μέσα σε αθέριστους λειμώνες.

   γ) Μέσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, οπωρώνες από την ανθοφορία μέχρι και την συγκομιδή των καρπών.

   δ) Μέσα σε περιφραγμένες ιδιόκτητες εκτάσεις με συνεχή αδιαπέραστο φράκτη ύψους τουλάχιστον 1.50 μέτρου.

8. Το κυνήγι με σκόπευση πτηνών που κάθονται σε στύλους και καλώδια ΟΤΕ-ΔΕΗ.

9. Την αγοραπωλησία των φονευθέντων θηρεύσιμων θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία  

(δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.

10. To κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.

11. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.

12. Τη χρησιμοποίηση ή χρήση για την άσκηση θήρας των ειδών της άγριας πτηνοπανιδας.

     α) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις καθώς και σε θαλάσσιες περι-

         οχές σε ακτίνα 300 μ. από τις ακτές.

     β) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην ανοιχτή θάλασσα που αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 18 χιλ. την

         ώρα.

     γ) Οποιαδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκινήτου μέσου από το οποίο ασκείται η θήρα ή μεταφορά με αυτά κυνηγ.    

       όπλων που δεν είναι μέσα στην κλειστή θήκη τους καθώς και η χρήση προβολέων για το εντοπισμό η ακινητοποίηση  

       του θηράματος.

     δ) Αεροσκαφών για άσκηση θήρας από αυτά.

     ε) Ελαστικής σφενδόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγκίστρων, ομοιωμάτων, ζωντανών κραχτών, ηχοπα-

       ραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών προσέλευσης πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων, ηλεκ-

       τρονικών συσκευών για νυχτερινή σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προ-

       βολέων, καθρεπτών, δικτύων, εκρηκτικών, μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές η αναισθητικές ουσί

       ες, κάθε μορφής παγίδων για πουλιά με σκοπό την προσέλκυση, νάρκωση, σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών,

       καθώς και ασυρμάτων μέσων για το συντονισμό δράσης κατά τη θήρα.

13.Την άσκηση γενικά της θήρας από μηχανοκίνητα μέσα και τη μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων εάν δεν είναι λυμένα ή μέσα σε θήκη, καθώς και τη χρησιμοποίηση προβολέων και ελκυστικών φώτων.

14.Την χωρίς άδεια της Δασικής ή Αστυνομικής Αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε υπαίθριους τόπους κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι, κατά δε την κυνηγετική περίοδο χωρίς άδεια θήρας.

15. Τη διάβαση με κυνηγητικό όπλο από απαγορευμένες στη θήρα εκτάσεις εκτός εάν το όπλο είναι λυμένο.

16. Για τα ειδή πουλιών και ζώων που δεν αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2.3 και 4 της Οδηγίας 79/403 ΕΟΚ. Εκτός των ανωτέρω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν και οι υπόλοιπες διατάξεις περί θήρας της Δασικής Νομοθεσίας. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινικές διατάξεις των Δασικών Νόμων και Διαταγμάτων, ήτοι άρθρο 287 Ν.Δ.86/69, άρθρο 16 Ν.Δ 996/1971, άρθρο 12 Ν. 177/75, άρθρο 9 της 414985/1985 Κοινής Υπ. Απόφασης κλπ. Την εφαρμογή της διατάξεως αυτής που ισχύει από 20-08-2011 μέχρι 29-02-2012 αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

17.Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που έχουν καθορισθεί και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

 

ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΡΥΓΟΝΩΝ

 

Α΄ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 Από τη στάση Μάκρης επί του Εθνικού δρόμου Αλεξ/πολης-Κομοτηνής ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Δίκελλα και Αρχαία Mεσημβρία. Από κει προς Βορρά ακολουθεί τα όρια των Δασαρχείων Αλεξ/πολης και Ροδόπης μέχρι το χωριό Μέστη. Από το χωριό Μέστη ακολουθώντας τον Εθνικό δρόμο προς Αλεξ/πολη φτάνει στη στάση Μάκρης (αρχικό σημείο). Στη συνέχεια στο παλιό λατομείο Μπαρής από το οποίο με νοητή γραμμή από τις θέσεις «Κτήμα Αποστόλου)» - Αμφιθέα – Κυπήρια – « Ερείπια Αλίκης», φτάνει στον οικισμό Παλαγίας. Από εκεί μέχρι τη διασταύρωση της παλιάς Σιδηροδρομικής γραμμής με το Δημόσιο δρόμο Αλεξ/πολης-Άβαντα τον οποίο ακολουθεί μέχρι το γήπεδο του χωριού Άβαντα. Από το γήπεδο ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο μέχρι το λατομείο Γουγά και από κει τον αγροτικό δρόμο μέχρι τα «παλιά μαντριά Φαλέκα», θέση Κοκκινοχώματα και μαντρί «Νταουλτζή». Από κει ακολουθεί το ανώνυμο ρέμμα που διέρχεται Βορειοανατολικά του χωρίου Δωρικού μέχρι που συναντά τον ασφαλτόδρομο προς Αετοχώρι και συνεχίζει προς Αρίστεινο μέχρι τη διασταύρωση με τον Εθνικό δρόμο Αλεξ/πολης-Φερών τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη στάση Δορίσκου.

Από εκεί ακολουθεί το δρόμο μέχρι το χωριό Δορίσκος και δια του αγροτικού δρόμου στη θέση «Βασίλα Βρύση» και στη συνέχεια τον αγροτικό δρόμο μέχρι το χωριό ΠΥΛΑΙΑ. Από Πυλαία ακολουθεί το δρόμο Πυλαίας - Φερών έως τις Φέρες και συνεχίζει στο δρόμο Φερών - Πόρου μέχρι τη διασταύρωση με Σιδηρ. γραμμή την οποία ακολουθεί μέχρι τη σιδηρ. στάση Πόρου. Από εκεί στο χωριό Πόρος. Από τον Πόρο ακολουθεί το ανάχωμα μέχρι το Στρατιωτικό Παρατηρητήριο και από εκεί ακολουθώντας το δρόμο έως το Στρατιωτικό Φυλάκιο «ΕΓΝΑΤΙΑ» (Μήρτσου). Από εκεί δια του εξωτερικού (βορείου) αναχώματος - δρόμου φτάνει στο Βιολογικό Σταθμό (Βίλα Ωνάση). Από το Βιολογικό Σταθμό ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη γέφυρα της εξωτερικής περιφερειακής τάφρου όπου και διασταυρώνεται με τη Σιδηρ. Γραμμή. Από εκεί ακολουθεί την Περιφερειακή τάφρο (Σαραντάμετρη), μέχρι τη γέφυρα όπου και το λυόμενο οίκημα του Δασαρχείου στην είσοδο προς Μυδιοτροφείο. Συνέχεια ακολουθώντας το δρόμο προς Λουτρά σε απόσταση τριακοσίων μέτρων διέρχεται κάθετα το Χείμαρρο Λουτρού μέχρι το Δυτικό Ανάχωμα και ακολουθώντας με κατεύθυνση προς Νότια και συνέχεια Δυτικά τα όρια του καταφυγίου Άγριας ζωής μέχρι την προέκταση του δρόμου Απαλού-Παραλίας και συνεχίζει ακολουθώντας την ακτή μέχρι τις εκβολές του Χειμάρρου Μαΐστρου.

Συνέχεια ακολουθεί το χείμαρρο προς Β. μέχρι τη γέφυρα Μαΐστρου στον δρόμο Αλεξ/πολης – Φερών. Από εκεί ακολουθεί τον Εθνικό δρόμο προς Αλεξ/πολη – Κομοτηνή μέχρι τη στάση της Μάκρης όπου και το αρχικό σημείο.

 

Β΄ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Από τον παραλιακό οικισμό Καμαριώτισσας ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο προς Χώρα μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου προς οικισμό Λάκκωμα στη θέση «Σωληνάρι». Από εκεί ακολουθεί το δρόμο προς Λάκκωμα μέχρι το Ρέμα Απατσανάδες, ακολουθεί δεξιά το ρέμμα Απατσανάδες μέχρι που φτάνει στη θάλασσα και ακολουθώντας πάλι δεξιά την παραλία φτάνει στον οικισμό Καμαριώτισσα όπου και το αρχικό σημείο.

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

 

Α΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ- ΤΡΙΩΝ ΒΡΥΣΕΩΝ»

   ΟΡΙΑ: Ξεκινά από τα Δασικά κτίρια Καλλιθέας και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί το δασόδρομο Α ’ Κατηγορίας μέχρι Δ.Θ. Μέλισσα όπου και εισέρχονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σουφλίου, συνεχίζει ακολουθώντας   τον ίδιο δασόδρομο μέχρι τα Δασικά οικήματα Τρ. Βρύσεων και στη συνέχεια ακολουθώντας τον ασφαλτόδρομο «Τριών Βρύσεων - Πεσσάνης», φθάνει στη διασταύρωση του δρόμου «Σταυροκώστα - Κοτρωνιάς». Από τη Δ.Θ Σταυροκώστα ακολουθώντας με κατεύθυνση βορειοανατολική το δασόδρομο «Σταυροκώστα - Κοτρωνιάς» φθάνει στα Ιερά Ερείπια και συνέχεια ακολουθώντας με κατεύθυνση βόρεια το δασόδρομο Β΄ κατηγορίας «Ιερά Ερείπια - Δουλγέρη Καμίνι» μέχρι τη διασταύρωση στη Δ.Θ. «Καλύβια» και από εκεί ακολουθώντας το δασόδρομο Γ΄ κατηγορίας μέχρι την «Πράσινη Παράγκα» και συνέχεια επίσης με κατεύθυνση βόρεια ακολουθώντας το δασόδρομο Α΄ Κατηγορίας προς Μεγ.Δέρειο φθάνει μέχρι τη διάβαση του Διαβολορέμματος όπου και τα όρια με το Δασαρχείο Διδυμότειχου. Συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική το Διαβολόρεμμα μέχρι τη συνάντηση με το ρέμα «Μύλος» όπου αφήνοντας την περιοχή Δασαρχείου Σουφλίου εισέρχεται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλέξ/πολης και συνεχίζει ακολουθώντας το Διαβολόρεμμα, μέχρι που συναντά τη ράχη «Φούρνος» την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική, μέχρι που συναντά τον κεντρικό ασφαλτόδρομο «Καλλιθέας - Μεγ. Δερείου» στη βάση του Υψώματος «Χαράκωμα». Από το σημείο αυτό ακολουθώντας τον ασφαλτόδρομο προς Καλλιθέα με κατεύθυνση νότια και συνέχεια νοτιοανατολική φθάνει στα όρια του Νομού Ροδόπης στη Δ.Θ. Άρης και συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθώντας το δασόδρομο Α΄ κατηγορίας «Άρης - Καλλιθέας» και καταλήγει στα Δασικά κτίρια Καλλιθέας όπου και το αρχικό σημείο εκκίνησης.

     Επίσης απαγορεύουμε

Α. Την διέλευση παντός τροχοφόρου οχήματος στους παρακάτω δασικούς δρόμους Β΄ κατηγορίας εντός του καταφυγίου Αγρίας Ζωής «Τριών βρύσεων»:

1.-Δασικός δρόμος Β κατηγορίας «Καλλιθέα- Σαμάρι»

2.       »           »               »         «Ανθός- Κερασίες»

3.       »           »               »         «Τρείς Βρύσες- Αλαταρίες»

4.       »           »               »         «Τρείς Βρύσες-Μαύρη κορυφή- Προφ. Ηλίας- Μεταλεία Καρυδιές»

5.       »           »               »         «Μεγάλο Δέρειο –Διαβολόρεμα» (και στο τμήμα εκτός του καταφυγίου)

Β. Απαγορεύεται επίσης η διέλευση παντός τροχοφόρου οχήματος σε ολόκληρο το δασικό οδικό δίκτυο Γ κατηγορίας εντός του καταφυγίου Αγρίας Ζωής «Τριών Βρύσεων »

-          Κατ΄ εξαίρεση θα επιτρέπεται η κίνηση τροχοφόρου οχήματος όταν απαιτείται σε υλοτόμους ,ξυλέμπορους κ.λ.π., ύστερα από άδεια του Δασαρχείου Αλεξ/πολης.

 

Β΄ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ «ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ»

   Αρχίζει από το σημείο 1 της ακτής όπου καταλήγει ο αγροτικός δρόμος που ξεκινά από το μέσον του οικισμού Απαλός με κατεύθυνση Νότια και φθάνει μέχρι τη θάλασσα.

Με αφετηρία το σημείο 1 και κατεύθυνση προς Ανατολάς και συνέχεια ΝΑ ακολουθεί την ακτή σε απόσταση 100μ. μέχρι το σημείο 2 στην προέκταση του δρόμου που διέρχεται παράλληλα και δυτικά του Χείμαρρου Λουτρού στο νοτιοδυτικό άκρο της Λίμνης Αβγανών (Λακκί) και συνέχεια με κατεύθυνση   Βορειοανατολική ακολουθώντας το δρόμο αυτό παράλληλα προς το Χείμαρρο Λουτρού μέχρι το σημείο 3 απέναντι από τη γέφυρα της Σαραντάμερου, τέμνει το Χείμαρρο Λουτρού κάθετα και φθάνει στο σημείο 4, όπου και το λυόμενο οίκημα του Δασαρχείου. Από το σημείο 4 ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική το εξωτερικό ανάχωμα του καναλιού και σε απόσταση 50μ. μέχρι το κανάλι χύνεται στην παλιά Μαρίτσα (θέση Κάβαλος) στο σημείο 5. Ακολουθεί επίσης την κοίτη της παλιάς Μαρίτσας σε απόσταση 50μ. μέχρι το Δυτικό Αντλιοστάσιο σημείο 6. Από το σημείο 6 στην αντίπερα όχθη στο Ανατολικό Αντλιοστάσιο σημείο 7 και ακολουθώντας την αποξηραντική τάφρο μέχρι την συμβολή της με το εξωτερικό κανάλι της λίμνης Παλουκιών σημείο 8 και συνέχεια στην προέκταση της τάφρου αυτής, με κατεύθυνση Νοτιοανατολική δια νοητής γραμμής φθάνει σε απόσταση 50 μέτρων από το εξωτερικό ανάχωμα της Λίμνης Νυμφών σημείο 9, το οποίο και ακολουθεί επίσης σε απόσταση 50 μέτρων με κατεύθυνση Βορειοανατολική μέχρι το βορειοανατολικό άκρο της Λιμνοθάλασσας Νυμφών σημείο 10 και συνέχεια με κατεύθυνση Νότια διερχόμενη το σημείο 11 περικλείει τη λιμνοθάλασσα Νυμφών μέχρι το Κυνηγετικό περίπτερο σημείο 12. Στη συνέχεια και με κατεύθυνση προς Νότο ακολουθώντας την κοίτη της παλιάς Μαρίτσας μέχρι τη θάλασσα και σε απόσταση 1500μ.φθάνει στο σημείο 13. Από το σημείο 13 με κατεύθυνση Βορειοδυτική και σε αποστάσεις από τις νησίδες Καραβιού ξηράδι 1700μ. περίπου, Ασάνης 2300μ. περίπου, εκβολές Έβρου 1000μ. περίπου, Λίμνη Αβγανών 1200μ. περίπου παραλία οικισμών Άνθειας - Απαλού 1100μ.περίπου (ή ακολουθώντας την ισοβαθή των 6μ) φθάνει στην προέκταση μέσα στη θάλασσα του δρόμου Απαλού - Παραλία όπου και η αρχή, σημεία 1και1α.

       Επίσης απαγορεύεται η διέλευση παντός τροχοφόρου οχήματος από το σημείο όπου ο δρόμος Λουτρού - Δράνας συναντά την Σαραντάμετρη (λυόμενο οίκημα της Υπηρεσίας) έως το Δυτικό Αντλιοστάσιο και από το Ανατολικό Αντλιοστάσιο και περιμετρικά της λίμνης «Παλουκιών» έως το Δασικό περίπτερο.

       Εξαιρούνται τα οχήματα των αρμοδίων Υπηρεσιών και των μελών του Αλιευτικού Συνεταιρισμού. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας του Δασαρχείου και εφόσον συντρέχουν λόγοι.

      

Γ΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΠΥΛΑΙΑΣ –ΚΑΒΗΣΟΥ»

   Αρχίζει από τις Ανατολικές παρυφές του χωρίου Πυλαίας και με κατεύθυνση βορειοδυτικά ακολουθώντας τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Πυλαίας - Μελίας φθάνει στη διασταύρωση στη Δ.Θ. Γκαζόπετρα, συνεχίζει ακολουθώντας με κατεύθυνση βορειοανατολική το δρόμο προς υδραγωγείο Πυλαίας, συνέχεια επίσης ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο με κατεύθυνση ανατολική μέχρι τη συμβολή του δρόμου με το παρακλάδι του «Μεγάλου Ρέματος» στη θέση «Ερείπια Μεγάλης Καβησού», συνεχίζει ακολουθώντας με κατεύθυνση νοτιοανατολική τον κεντρικό Αγροτόδρομο προς Καβησό, μέχρι να συναντήσει την Εγνατία Οδό στο βορειοανατολικό άκρο του χωρίου Καβησού, την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική προς Αλεξ/πολη μέχρι τη διασταύρωση με τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Φερών - Πυλαίας, τον οποίο ακολουθώντας καταλήγει στις ανατολικές παρυφές του χωρίου Πυλαίας όπου και η αφετηρία.

 

Δ΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΝΙΨΑΣ-ΔΡΥΜΟΥ» - ΑΙΣΥΜΗΣ

   Αρχίζει από τη διασταύρωση 220 χιλιόμετρο Λουτρού-Πεσσάνης και με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί το δασόδρομο Β΄ Κατηγορίας προς Αισύμη, διέρχεται από την διασταύρωση Βρύσης Ορδουμπουζάνη - Δρόμου προς Αισύμη και ακολουθεί το δρόμο προς Αισύμη μέχρι τη διασταύρωση του Δρόμου αυτού προς Πάταρα και συνέχεια μέχρι τη θέση « Μπάρμπα Θωμά», όπου και ακολουθεί το Δασικό δρόμο, που κατεβαίνει στο ρέμα «Διπόταμος», περί τα 1000 μέτρα κάτω του υδροταμιευτήρα όπου συναντά το δρόμο, από Νίψα προς Υδροταμιευτήρα, παράλληλα στο ρέμα «Διπόταμος», τον οποίο ακολουθεί νότια μέχρι τη θέση «Γουρούνια Ιορδάνη». Από εκεί ακολουθώντας τον δρόμο στη νότια πλευρά των Αναδασώσεων «Δρυμού» μέχρι τη θέση «Ερείπια Δρυμού», όπου συναντά τον ασφαλτόδρομο Λουτρά-Πεσσάνη, τον οποίο ακολουθεί από το παραπάνω σημείο, μέχρι το 22ο χιλιόμετρο όπου και το σημείο εκκίνησης.

 

Ε’ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΠΕΡ.ΚΙΡΚΗΣ»

   Αρχίζει από το σημείο όπου ο ασφαλτόδρομος Αλέξ/πολης-Κίρκης συναντά την υπάρχουσα αντιπυρική πριν το Ρέμα Βαλανιδιάς, ακολουθεί τον κεντρικό αυτό ασφαλτόδρομο με κατεύθυνση βορειοδυτική μέχρι τη Δ.Θ. «Εκκλησάκι Κολίτσα», συνεχίζει με κατεύθυνση βορειοανατολική ακολουθώντας την υπάρχουσα αντιπυρική ζώνη μέχρι το «Ύψωμα Παππάς», συνέχεια ακολουθώντας την ίδια αντιπυρική με κατεύθυνση ανατολική μέχρι που συναντά την υπάρχουσα περίφραξη του Εκτροφείου Ζαρκαδιών, την οποία και ακολουθεί σε απόσταση 300 μέτρα μέχρι και τη συνάντηση με την πρώτη κάθετη αντιπυρική τη οποία ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια μέχρι τη συνάντηση με το δασόδρομο Κίρκης προς Σουβλί και τον οποίο επίσης ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική μέχρι τον κόμβο πριν το Ύψωμα Σουβλί . Από τον κόμβο πριν το Ύψωμα Σουβλί ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοανατολική το «Ανώμαλο Ρέμα» φθάνει μέχρι τη συνάντηση με τον υπάρχοντα τρακτερόδρομο, που οδηγεί με κατεύθυνση νότια στο δασόδρομο Σουβλί - Ρέμα Φουντουκλή, τον οποίο ακολουθεί μέχρι το «Ρέμα Φουντουκλή», και συνεχίζει δια της υπάρχουσας αντιπυρικής ζώνης, μέχρι που συναντά την Κεντρική Αντιπυρική Ζώνη στην κορυφογραμμή. Συνέχεια ακολουθώντας την Αντιπυρική Ζώνη, που βρίσκεται στην κορυφογραμμή ανατολικά του ρέματος Βαλανιδιά, με κατεύθυνση νότια καταλήγει στον ασφαλτόδρομο Αλέξ/πολης - Κίρκης όπου και το αρχικό σημείο εκκίνησης.

 

ΣΤ΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΑΛΩΝΟΥΔΙΑ» ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

   Αρχίζει από τις εκβολές του ρέματος «Απατσανάδες» στη θάλασσα, ακολουθεί το Ρέμα αυτό με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά μέχρι τη συμβολή του ρέματος με τον αγροτικό δρόμο Ξηροποτάμου - Χώρας στη Δ.Θ. Χάροντας, συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο Χώρας - Σέλι Ξηροποτάμου μέχρι τη συμβολή του δρόμου με το ρέμα Ξηροποτάμου στη Δ.Θ. Δάφνη. Από τη Δ.Θ. « Δάφνη» Ξηροποτάμου ακολουθεί τον Ξηροπόταμο μέχρι τις εκβολές του στη θάλασσα και συνέχεια ακολουθώντας την παραλία με κατεύθυνση βορειοδυτική καταλήγει στις εκβολές του ρέματος «Απατσανάδες» όπου και η αφετηρία.

 

Ζ΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ» ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

   Αρχίζει από τον «Ενετικό Πύργο» της Παλαιάπολης και με κατεύθυνση νότια και συνέχεια νοτιοδυτική, ακολουθεί τον υπάρχοντα επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στη Χώρα Σαμοθράκης .

Από τη Χώρα ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοδυτική το Ρέμα «Κατσαμπάς», μέχρι το σημείο που συναντά τον περιφερειακό δρόμο Καμαριώτισσας - Θέρμα, τον οποίο και ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοανατολική, μέχρι τη θέση «Ενετικός Πύργος» Παλαιάπολης, όπου και το σημείο εκκίνησης.

 

Η΄ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

1) Θέση «Λόφος – Μάτι» στην περιοχή Πυλαίας - Λουτρού .

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, στη δασική θέση Λόφος Μάτι, στην περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Πυλαίας (Οικισμού Μελίας) και Λουτρού των Δήμων Φερών και Τραϊανούπολης αντίστοιχα, Νομού Έβρου, Περιφέρειας Α.Μ.Θ, λόγω της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα την 29-7-2007, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά η δασική βλάστηση, η οποία αποτελούσε βιότοπο των ειδών της πανίδας της περιοχής, με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη του θηραματικού πληθυσμού της.

Αναλυτικά τα όρια της περιοχής απαγόρευσης συνολικής έκτασης 3.352 στρεμμάτων, έχουν ως εξής:

Αρχίζει από διασταύρωση της ασφαλτοστρωμένης επαρχιακής οδού Λουτρών-Πυλαίας περί 3 χιλ. του ασφαλτόδρομου Λουτρών - Πεσσάνης, την οποία ακολουθεί, με κατεύθυνση ανατολική, στην συνέχεια με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο προς Πυλαία μέχρι που συναντά την Εγνατία οδό (υπόγεια διάβαση), ακολουθεί την Εγνατία οδό με κατεύθυνση δυτική μέχρι που συναντά πάλι τον ασφαλτόδρομο Λουτρού - Πεσσάνης στο ύψος της γέφυρας του χειμάρρου Λουτρού, στην συνέχεια ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο Πεσσάνης- Λουτρού με κατεύθυνση νότια μέχρι την διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Λουτρού - Πυλαίας , όπου το σημείο εκκίνησης.

 

2) Περιοχή Συκορράχης- Αύρας

   Απαγορεύουμε το κυνήγι των θηραμάτων, στις περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων Συκορράχης- Αύρας, περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξ/πολης και Δασών Ν. Ροδόπης, Περιφέρειας Α.Μ.Θ, λόγω της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στις 29-7-2007, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά η δασική βλάστηση, η οποία αποτελούσε βιότοπο των ειδών της πανίδας της περιοχής, με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη του θηραματικου πληθυσμού της.

Αναλυτικά τα όρια της περιοχής απαγόρευσης, συνολικής έκτασης 15.299 στρεμμάτων, έχουν ως εξής:

Αρχίζει από τον κόμβο του οικισμού Αύρα της Εγνατίας οδού, ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο Αύρα - Συκορράχη μέχρι την σιδηροδρομική διάβαση νότια της Συκορράχης, στην συνέχεια ακολουθεί την σιδηροδρομική γραμμή με κατεύθυνση βορειοδυτική - δυτική μέχρι την διάβαση του οικισμού Χαμηλό στην συμβολή με τον χείμαρρο Ξηρόρεμα, στην συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση νότια, διέρχεται το Πλατανόρεμα και καταλήγει στην Εγνατία οδό στο ύψος του παρκινγκ και στην συνέχεια ακολουθεί την Εγνατία οδό με κατεύθυνση νοτιοανατολική μέχρι τον κόμβο της Αύρας όπου το σημείο εκκινήσεως.

3) Περιοχή Λουτρού – Νίψας – Δρυμού – Μελίας

   Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, στη δασική θέση που περικλείεται από τις περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων Λουτρού – Νίψας – Δρυμού – Μελίας, των Δήμων Τραϊανούπολης και Φερών αντίστοιχα, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αλεξ/πολης, περιφέρειας Α.Μ.Θ. λόγω της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στις 06-09-2009, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά η δασική βλάστηση, η οποία αποτελούσε βιότοπο των ειδών της πανίδας της περιοχής, με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη του θηραματικου πληθυσμού της.

Αναλυτικά τα όρια της περιοχής απαγόρευσης, συνολικής έκτασης 29.431 στρεμμάτων, έχουν ως εξής:

Από το χωριό Λουτρός Β.Α. και στο ύψος των αναδασώσεων (στην βόρεια πλευρά τους), δρόμος με κατεύθυνση Ανατολική σε απόσταση περίπου 500 μ. Από εκεί με κατεύθυνση Β. Α., διέρχεται το ύψωμα   «Μύλος» και ακολουθεί την κορυφή «Μεσόλοφος», διασταυρώνεται με το ρέμα «Μάνα Νερού» και συνεχίζει μέχρι το ύψωμα «Κότσυφας». Από κει με κατεύθυνση Βόρεια διασταυρώνεται με την παλιά σιδ. γραμμή ( σε απόσταση 500 μ. από την διασταύρωση του δρόμου Λουτρά – Δρυμός ) και φτάνει στο ύψωμα «Μικράκι». Από τα υψώματα «Μικράκι» και «Μάτι», διασταυρώνεται με την Εγνατία Οδό και ακολουθώντας το ρέμα του «Κούκου» κατευθύνεται Βορειοανατολικά μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο Πυλαίας – Μελίας, από κει ακολουθώντας Βορειοδυτικά τον αγροτικό δρόμο μέχρι την κορυφή του «Άη Γιώργη». Από κει με κατεύθυνση Βόρεια διέρχεται τις κορυφές «Χυλός» και «Πυρόλιθος», όπου καταλήγει στα μαντριά του Δουνάκη. Ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς το ρέμα «Καβούρι» (Καβουρατζή) συνεχίζει στην απέναντι αντιπυρική ζώνη και με κατεύθυνση Δυτική μέχρι να βγει στην άσφαλτο. Από κει με κατεύθυνση Νότια, επί της ασφάλτου και όριο του καταφυγίου «Δρυμός», συνεχίζει την άσφαλτο μέχρι το Νότιο όριο του καταφυγίου και από κει ακολουθώντας τα όρια του καταφυγίου με κατεύθυνση Δυτική μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο προς το φράγμα της ΔΕΥΑΑ. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο με κατεύθυνση Νότια μέχρι την διασταύρωση με παλιά σιδ. γραμμή και ακολουθώντας την παλιά γραμμή προς το χωριό Νίψα, διέρχεται από το ύψωμα «Γεράκι» (κεραίες κινητής τηλεφωνίας) και με κατεύθυνση Νότια ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο στην περιοχή «Βοϊδολίβαδο». Ακολουθώντας το ρέμα Νότια της «Μελισσόπετρας», μέχρι τα Δυτικά όρια του χωριού «Πεύκα». Από τον οικισμό Πεύκα και με κατεύθυνση Νότια και επί της ασφάλτου μέχρι τον οικισμό του «Λουτρού», όπου και το αρχικό σημείο.

 

 

   Κατά την διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος, χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά , προς αποφυγή ατυχημάτων.

                                                                                           .

   Οι παραβάτες της παρούσης απόφασης καθώς και οι προξενούντες φθορές στις μπάρες και τις απαγορευτικές πινακίδες, καθώς και οι τρίτοι κατ’ εντολή των οποίων ενήργησαν, διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.   998/79 όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 59 του Ν 2367/98 αλλά και τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

   Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 20-8-2011 μέχρι 29-2-2012 και την εφαρμογή της την αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και φύλακες θήρας των Κυνηγ. Συλλόγων, Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

 

   Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη Ρυθμιστική Διάταξη περί Θήρας που εκδώσαμε.

 

                                                                                                          Μ. Ε.Γ.ΓΑ.Δ. Μ.Θ.

 

                                                                                                                        Ο Δασάρχης Αλεξ/πολης

                                                                                               

 

                                                                                                       Μπακλαγής Ζαχαρίας

                                                                                                                          Π.Ε Γεωτεχνικός-Δασολόγος

                                                                                                                                       με Α΄ βαθμό

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Επισυνάπτεται στην υπ’ αρίθμ. 14684/11-8-2012 Ρυθμιστική Διάταξη θήρας κυν. Περιόδου 2011-2012

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ *

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠ. ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

*** 1

Αγριοκούνελο (Oryctopus cuniculus)

20/8-14/9

15/9-10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

2

Λαγός ( Lepus europaeus)

 

15/9-10/1

Τετ. – Σαβ. – Κυρ.

ένα (1)

**** 3

Αγριόχοιρος (sus scrofa)

 

15/9-20/1

Τετ. – Σαβ. – Κυρ

Τέσσερα (4)               κατά ομάδα

4

Αλεπού (Vulpes vulpes)

 

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

5

Πετροκούναβο (martes foinia)

 

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

 

ΠΟΥΛΙΑ

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

 

 

 

 

1

Σιταρήθρα (Alauda Arvensis)

20/8-14/9

15/9-10/2

Όλες

Δέκα (10)

2

Φάσα ( Columba Palumbus )

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3

Αγριοπερίστερο ( Columba Livia )

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4

Ορτύκι ( Coturnix Coturnix )

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Δώδεκα (12)

5

Τρυγόνι ( Streptopelia Turtur )

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Δώδεκα (12)

6

Τσίχλα ( Turdus Philomelos )

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

 

Είκοσι πέντε (25)

( Συνολικά από όλα τα είδη )

 

7

Δενδρότσιχλα (Turdus Viscivorus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

8

Κοκκινότσιχλα (Turdus Iliacus)

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

9

Γερακότσιχλα ( Turdus Pilaris )

20/8-14/9

   15/9-29/2

Όλες

10

Κότσυφας ( Turdus Merula )

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

11

Καρακάξα ( Pica Pica )

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12

Κάργια ( Corvus Monedula )

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13

Κουρούνα ( Corvus Corone )

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14

Ψαρόνι ( Sturnus Vulgaris )

20/8-14/9

15/9-29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15

Μπεκάτσα ( Scolopax Rusticola )

 

15/9-29/2

Όλες

Δέκα (10)

16

Πετροπέρδικα ( Alectoris graeca )

 

01/10-15/12

Τετ. – Σαβ. – Κυρ.

Δύο (2)

17**

Νσιώτικη Πέρδικα (Alectoris Chukar)

 

01/10-15/12

Τετ. – Σαβ. – Κυρ

Τέσσερα (4)

18

Φασιανός ( Phasianus Colchicus )

 

15/9-31/12

Τετ. – Σαβ. – Κυρ.

Ένα (1)

 

ΠΟΥΛΙΑ

β) Υδρόβια και παρυδάτια

 

 

 

 

1

Σφυριχτάρι ( Anas Penelope )

 

15/9-10/2

Όλες

 

 

 

 

Δώδεκα (12)

( Συνολικά από

όλα τα είδη πάπιας )

 

 

 

 

2

Κιρκίρι ( Anas Crecca )

 

15/9-31/1

Όλες

3

Πρασινοκέφαλη (Anas Platyrhynchos)

 

15/9-31/1

Όλες

4

Σουβλόπαπια ( Anas Acuta )

 

15/9-10/2

Όλες

5

Σαρσέλα ( Anas querquedula )

 

15/9-10/2

Όλες

6

Χουλιαρόπαπια ( Anas Clypeata )

 

15/9-10/2

Όλες

7

Κυνηγόπαπια ( Aythya Ferina )

 

15/9-31/1

Όλες

8

Τσικνόπαπια ( Aythya Fuligula )

 

15/9-10/2

Όλες

9

Φαλαρίδα ( Fulica Atra )

 

15/9-10/2

Όλες

10

Φλυαρόπαπια ( Anas Strepera )

 

15/9-31/1

Όλες

11

Ασπρομετοπόχηνα ( Anser Albifrons )

 

15/9-10/2

Όλες

12

Νερόκοτα ( Gallinula Chloropus )

 

15/9-10/2

Όλες

Δέκα (10)

13

Μπεκατσίνι ( Gallinago Gallinago )

 

15/9-10/2

Όλες

Δέκα (10)

14

Καλημάνα ( Vanellus Vanellus )

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

 

*     Περιοχές της χώρας οι οποίες χαρακτηρίζονται περιοχές θήρας τρυγονιών, ορτυκιών, δενδροβίων πτηνών κ.λ.π.  

       περιστεροειδών ή ζώνες διάβασης, σύμφωνα με αποφάσεις του Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφίμων.

**  Εκτός από την περιοχή της Α΄ ΚΟΚΔ και της Β΄ Κ.Ο. Αρχιπελάγους όπου η κυνηγετική περίοδος για την νησιωτική

     πέρδικα ορίζεται από 15/09 έως 30/11.

*** Από 1/3 – 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

**** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31/12/2011 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε τρία (3) άτομα. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στην νήσο Εύβοια.


ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ.ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ

softweb logo